Bjølve Bruk AS

Bjølve bruk

Det landbaserte anlegget vart etabler i 1984 av BP Salar. I 1998 overtok havbruk konsernet Alsaker Fjordbruk som er vel 150 tilsette i Hordaland og Rogaland. Ved Bjølve Bruk er det i dag (2010) 5 årsverk.
Bjølve Bruk leverer smolt til Alsaker Fjordbruk sine oppdrettsanlegg og er eit av 5 smoltanlegg som Alsaker Fjordbruk har.

Produksjon

Anlegget er ein kombinasjon av innandørs og utandørs kar-anlegg der ferskvatn kjem frå Bjølsegrø 900 moh. via Bjølvo kraftstasjon. Temperatur regulering av vatten skjer bla. gjennom varmeveksla energi henta frå kjølevatten til Elkem Bjølvefossen AS sine omnar.
Konsesjon 2,5 mill settefisk
1 stort klekkeri, kapasitet 2,7 mill rogn pr innlegg
Produksjonskapasitet:   5,0 mill rogninnlegg
5,0 mill yngel (5,0 mill rogn)
1,9 mill smolt (vår/haust)

Prosessen

Befruktning
Laksen strykes om høsten og vinteren. Melke og rogn tappes fra stamfisken, rognen befruktes og legges i spesielle klekkesystemer (innkuberes). De vanligste i Norge er klekkebakker og klekkesylindere, systemer som sørger for jevn vannutskiftning og stabile temperaturer. Nybefruktet rogn skal ligge helt rolig og mørkt fram til øyerognstadiet etter ca 250 døgngrader, 30 døgn ved 8 grader. Rogn på dette stadiet kan sorteres og eventuelt transporteres til andre anlegg. Temperaturen under innkuberingen ligger vanligvis fra 4 til 8 grader og regulere rognens utviklingshastighet.
Klekking
Før klekking overføres yngelen vanligvis til spesialiserte klekkebakker eller klekkekar for videre utvikling. Klekkingen finner sted etter ytterligere ca 25 døgngrader. Eggskallet brytes ned av enzymer som produseres av yngelen, og mekaniske bevegelser får skallet til å sprekke. I denne perioden etter klekking henter yngelen sin næring utelukkende fra plommesekken. I denne perioden er det avgjørende at plommesekkyngelen finner støtte i substrat i bakken. Yngelen skal ligge støtt med ryggen opp og sidestøtte. Dette finner den i grus eller kunstig substrat. I fravær av slik støtte vil yngelen lett velte over på siden. Dette oppfatter yngelen som stress, veksten blir dårlig, og dødeligheten øker.
Plommesekkyngel
Når plommesekken på det nærmeste er oppbrukt, flyttes yngelen fra klekkebakkene over i større kar der startfôringen skjer. Startforingen er en kritisk fase i laksens liv, der yngelen er avhengig av å ta til seg mat selv. I naturen erfarer en ofte stor dødelighet i denne fasen, mens dødeligheten i oppdrett er mindre enn 5%. Vanlig temperatur under startfôring er 12-14 grader. I motsetning til under innkuberingen vil yngelen søke mot lyset, og bruk av konstant belysning gir økt vekst. Etter startfôring vokser og utvikler yngelen seg videre i kar fram mot smoltifisering, overgangsstadiet mellom et liv i ferskvann og et liv i sjøvann.
Parr
Lakseunger i ferskvann (parr) vokser raskt i oppdrett. Når parren når en terskellengde på ca. 8 cm, starter en ny utviklingsfase hos lakseungen. Parr over denne størrelsesgrensen går gjennom den såkalte hurtigvekstfasen, en forberedelse til smoltifiseringen, mens mindre parr vil stoppe veksten gjennom vinteren, og først begynne å vokse neste vår.
Smolt
Smoltifiseringen vil normalt skje om våren når fisken er drøyt ett år gammel, og 75-100 gram. Overføringen til sjøanlegg finner vanligvis sted i perioden april – juni. Metoder med vekstkontroll og lysstyring har gjort det mulig å produsere yngre smolt til utsett om høsten og vinteren.

Heimeside

www.alsaker.no/

Adresse

Ålvikvegen
5614 ÅLVIK
Tlf. 56 55 75 10

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info